เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
ตัวอย่าง หัวข้อโครงการที่รับผิดชอบ 2
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 
ตัวอย่าง หัวข้อโครงการที่รับผิดชอบ 1
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล