คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 3

 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

.พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

 • 59.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์+(มาตรา+25).pdf
 • 60.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง+(มาตรา+25).pdf
 • 61.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช+(มาตรา+25).pdf
 • 62.การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก+(มาตรา+25).pdf
 • 63.การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกฯโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ(มาตรา+18).pdf
 • 89.การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา+17).pdf
 • 90.การขออนุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบใบยา ยาอัดเข้ามาในหรือส่งออกฯ(มาตรา+27).pdf
 • 91.การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อการค้า++(มาตรา+27).pdf
 • 92.การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร++(มาตรา+27).pdf
 • 93.การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+(มาตรา+30)+.pdf

4 พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

 • 97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7).pdf
 • 98.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7).pdf
 • 99.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7).pdf
 • 100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7).pdf
 • 101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ(มาตรา+7).pdf