ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1.jpg
โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_4913[1].JPG
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายสาธิต รังคสิริ) ตรวจราชการ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

bk333.png
วิสัยทัศน์ : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศภาคที่ 10 : ผู้บันทึกข้อมูล 

bk33.png
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศภาคที่ 10 : ผู้บันทึกข้อมูล