เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหาานคร3

 

ผู้บริหาร

A.50833.jpg

นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3

 
       
นางบุบผา สืบเนียม...นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.jpg นางสาวครองจิต  เขียวเจริญ...นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ.jpg นายสิงห์ชัย   เมฆตรู...นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg นายสุพจน์   ซื่อดี...นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ.jpg

นางบุบผา สืบเนียม 
ฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวครองจิต เขียวเจริญ
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายสิงห์ชัย เมฆตรู
ฝ่ายปราบปราม

 

นายสุพจน์ ซื่อดี
ฝ่ายกฎหมาย

       

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg