เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหาานคร 3

 

ผู้บริหาร

 ส.บัญชร.jpg

นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3

 
       
บุบผา สืบเนียม.jpg ครองจิต เขียวเจริญ.jpg ภัทรวรรณ คิดเพิ่ม.jpg   ภานุศักดิ์ เสริมพงศ์.jpg

      นางบุบผา สืบเนียม       
ฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวครองจิต เขียวเจริญ
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

     นางภัทรวรรณ คิดเพิ่ม   
ฝ่ายกฎหมาย

 

   นายภานุศักดิ์ เสริมพงศ์   
ฝ่ายปราบปราม

       

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg