เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

     
A.50833.jpg  นางกาญจนา ตั้งวิจิตร  ปัจจุบัน
     
dr.jpg  นายธิบดี วัฒนกุ

เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน

     
 bank005.png

 นายปิยกร อภิบาลศรี

 มี.ค. 2557 - เม.ย. 2558

Rg1-footer.jpg
 

 

 

Rg1-footer.jpg
     
Rg1-footer.jpg