การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

เรื่อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณียื่นขอรับเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามมาตรการยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ร่วมกับ กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2


  • KM 1.jpg
  • KM 2.jpg
  • KM 3.jpg
  • KM 4.jpg
  • KM 5.jpg
  • KM 6.jpg