สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผงเกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ฯ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผงเกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2