การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน กาตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือประเมินผลของหน่วยงาน


  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG