ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้าพนักงานธุรการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
 : ผู้บันทึกข้อมูล