การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียด