ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  


งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 รายละเอียด                     งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561 รายละเอียด               งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม  2561 รายละเอียด 

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  2561 รายละเอียด                    งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2561  รายละเอียด                      งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน  2561  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม  2561 รายละเอียด                  งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน  2561 รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม  2561 รายละเอียด                   งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม  2561 รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน  2561 รายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  รายละเอียด                    งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561 รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม  2561 รายละเอียด                   งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  2562     รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562  รายละเอียด                งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2562     รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน  2562   รายละเอียด                งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม  2562  รายละเอียด   

 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน  2562  รายละเอียด                 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม  2562   รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม  2562 รายละเอียด                  งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน  2562     รายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  รายละเอียด                      งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม  2562 รายละเอียด                     งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  2563  รายละเอียด

 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563  รายละเอียด                งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2563  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563  รายละเอียด                    งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  รายละเอียด                    งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  รายละเอียด                     งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน  2563  รายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  รายละเอียด                       งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  รายละเอียด                      งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  รายละเอียด                   งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564  รายละเอียด                      งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  รายละเอียด                      งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  รายละเอียด

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564  รายละเอียด                      งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564  รายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  รายละเอียด                        งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564  รายละเอียด 

 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม  2564  รายละเอียด                     งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  2565  รายละเอียด 

งบทดลอง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2565  รายละเอียด                   งบทดลอง  ประจำเดือน  มีนาคม 2565  รายละเอียด 

งบทดลอง  ประจำเดือน  เมษายน 2565  รายละเอียด                     งบทดลอง  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2565  รายละเอียด 

งบทดลอง  ประจำเดือน  มิถุนายน 2565  รายละเอียด                    งบทดลอง  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  รายละเอียด

งบทดลอง  ประจำเดือน สิงหาคม 2565  รายละเอียด                     งบทดลอง  ประจำเดือน กันยายน 2565  รายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  รายละเอียด                        งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2565  รายละเอียด 

 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม  2565  รายละเอียด                     งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม  2566  รายละเอียด 

งบทดลอง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2566  รายละเอียด                   งบทดลอง  ประจำเดือน  มีนาคม 2566  รายละเอียด 

งบทดลอง  ประจำเดือน  เมษายน 2566  รายละเอียด                     งบทดลอง  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2566  รายละเอียด 

งบทดลอง  ประจำเดือน  มิถุนายน 2566  รายละเอียด                    งบทดลอง  ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  รายละเอียด

งบทดลอง  ประจำเดือน สิงหาคม 2566  รายละเอียด                     งบทดลอง  ประจำเดือน กันยายน 2566  รายละเอียด