เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร2

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 รูป ส..jpg

นางนารีรัตน์  อุดมธรรมภักดี

 xxxx-ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 

Rg1-footer.jpg
bullet.gif    
Rg1-footer.jpg