เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ทำเนียบสรรพสามิตพื้นที่

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

Rg1-footer.jpg
 

 

 

 
 ส.เปิ้ล.png

       นางสาวรัชฎา    วานิชกร

                   2563 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
board.jpg

     นางสาวนิตยา    โสรีกุล

                    2562 - 2563

0001.jpg        นางนารีรัตน์  อุดมธรรมภักดี

                    2555 - 2562