เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร1

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

  

 

Rg1-footer.jpg
ส.ปัญจนี2.jpg

 นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท

 ตั้งแต่ เมษายน 2563 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
รูปภาพ1.jpg  ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ  ภูมิประเทศ  ตั้งแต่  ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563
Rg1-footer.jpg
 รูปท่านส.jpg  นางสาวนิตยา  โสรีกุล  ตั้งแต่ มกราคม 2560 - ตุลาคม 2562