เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
  

กรมสรรพสามิต

► ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิตและวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่

► วิสัยทัศน์และพันธกิจ คลิกที่นี่        

► คำอธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ คลิกที่นี่        

► ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) คลิกที่นี่        

► ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่