สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ค3.jpg

กิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) ดีเด่น

วันพฤหับดีที่ 27 เมษายน 2566 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบ้านเต่าเล่า ซึ่งมีผู้ประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต รายสุรากลั่นชุมชนบ้านเต่าเล่า เป็นผู้รับอนุญาตผลิตสุราชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ 1 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญผู้รับอนุณาตผลิตสุราชุมชนและบุคคลในชุมชนที่สนใจการผลิตสุรา มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสุราและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฏระเบียบ

-  ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) ดีเด่น

- แผ่นพับ

 

ภ.6.jpg

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองเลขาธิการพระราชวัง (พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ) เป็นประธานในพิธี

 

น6.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน  โดยมีนางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง  สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 พื้นที่ ให้การต้อนรับ

12.7.jpg

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

- ช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ช่วงสาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- ช่วงเย็น ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม แลจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

9.11.jpg

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 พร้อมคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และขนม เด็กนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

7.6.jpg

โครงการทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 และนายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค (การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน) ไม้กวาดดอกหญ้าลุงลือชัย บ้านทุ่งชายเคือง ณ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

90.1.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปีกรมสรรพสามิต

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 และนายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานภัตาหารเพล และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป ณ วัดน้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 พื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

กพร 2.jpg

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงค์ http://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice

 

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์