สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

e001.jpg

การรณรงค์ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์