อัตราภาษี

What You See Is What You Get Element
อัตราภาษี
ประเภทภาษี
อัตราภาษี
สุราชุมชน

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่น (โรงใหญ่) ปีละ 4,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำสุราแช่ (เบียร์) ปีละ 4,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชน ปีละ 1,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำสุราแช่พื้นเมือง ปีละ 100 บาท
5. ใบอนุญาตให้ทำเชื้อสุราใช้ในโรงงานสุรากลั่นชุมชน ปีละ 50 บาท
    - ใบอนุญาตขายสุรากลั่นชุมชน ปีละ 200 บาท
    - ใบอนุญาตขายสุราแช่พื้นเมือง ปีละ 100 บาท

สุรา ป.1

สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ป.1 ปีละ 7,500 บาท

สุรา ป.2

สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
ก. ปีหนึ่งขายไม่เกิน 6,000 ลิตร ปีละ 200 บาท
ข. ปีหนึ่งขายเกิน 6,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 20,000 ลิตร ปีละ 600 บาท
ค. ปีหนึ่งขายเกิน 20,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 32,000 ลิตร ปีละ 1,200 บาท
ง. ปีหนึ่งขายเกิน 32,000 ลิตร ขึ้นไปหรือไม่กำหนดปริมาณ ปีละ 1,500 บาท

สุรา ป.3

สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร
ก. ในเขตกรุงเทพฯ เขตเทศบาลนครและเขตเมืองพัทยา ปีละ 1,500 บาท
ข. ในเขตอื่นนอกจาก (ก) ปีละ 1,000 บาท

สุรา ป.4

สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร
ก. ในเขตกรุงเทพฯ เขตเทศบาลนครและเขตเมืองพัทยา ปีละ 100 บาท
ข. ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ปีละ 50 บาท
ค. ในเขตอื่นนอก (ก) (ข) ปีละ 10 บาท

สุรา ป.5

-สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการ ชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 100 บาท

สุรา ป.6

สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน
ก. ในเขตกรุงเทพฯ เขตเทศบาลนครและเขตเมืองพัทยา ปีละ 50 บาท
ข. ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ปีละ 25 บาท

   - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เก็บรักษาสุรา ไว้ ณ ที่อื่นตามมาตรา 21 ปีละ 500 บาท
   - ค่าธรรมเนียมการโอนหรือรับโอนใบอนุญาตหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฉบับละ 1 ใน 4 ของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น แต่ไม่ต่ำกว่า      ฉบับละ 5 บาท
   - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ก. เพื่อการค้า ฉบับละ 200 บาท
ข. มิใช่เพื่อการค้า ฉบับละ 50 บาท

สุรา ป.7

สำหรับการขายสุรา ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 200 บาท

ยาสูบ (ในประเทศ)

ป.1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน ปีละ 500 บาท
ป.2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ปีละ 250 บาท
ป.3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ปีละ 20 บาท

ยาสูบ (ต่างประเทศ)

ป.1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน ปีละ 500 บาท
ป.2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ปีละ 250 บาท
ป.3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ปีละ 20 บาท

ยาเส้น

ป.1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน ปีละ 100 บาท
ป.2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 ก.ก. ปีละ 10 บาท

ไพ่

ก. ขายไพ่ส่ง ปีละ 100 บาท
ข. ขายไพ่ปลีก ปีละ 20 บาท

วิทยุ-โทรทัศน์

ก.ในเขตเทศบาลเมือง
-ค้าวิทยุกระจายเสียง ปีละ 400 บาท
-ซ่อมวิทยุกระจายเสียง ปีละ 200 บาท
-ค้าวิทยุโทรทัศน์ ปีละ 1,000 บาท
-ซ่อมวิทยุโทรทัศน์ ปีละ 500 บาท

ข.ในเขตอื่นนอก (ก)
-ค้าวิทยุกระจายเสียง ปีละ 300 บาท
-ซ่อมวิทยุกระจายเสียง ปีละ 150 บาท
-ค้าวิทยุโทรทัศน์ ปีละ 800 บาท
-ซ่อมวิทยุโทรทัศน์ ปีละ 400 บาท

 
พัฒนาโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 6
และปรับจอภาพเป็นขนาด 1024x768 pixel ตัวอักษรขนาดกลาง
ที่อยู่ ก 401/14 ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร 035-20-2000 E-mail Address : ayutthaya2@excise.go.th