การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 เรื่อง โทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การจัดการความรู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกรมสรรพสามิต

การจัดการความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องความผิดทางละเมิด