รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

- เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การควบคุมภายใน"(เอกสารแนบ)

- แบบทดสอบการจัดการความรู้ (เอกสารแนบ)

- รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ (เอกสารแนบ)