รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนหลัง)

รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  2562 (รอบ 6 เดือนหลัง)

  1. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังืออย่างมืออาชีพ" (เอกสารแนบ)
  2. แบบทดสอบการจัดการความรู้ (เอกสารแนบ)
  3. รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ (เอกสารแนบ)