รายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)

  •  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  
  1. เอกสารประกอบ 1 (คลิกที่นี่)
  2. เอกสารประกอบ 2 (คลิกที่นี่)
  3. เอกสารประกอบ 3 (คลิกที่นี่)