รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง)

 

- เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "สรุปการใช้ Tense ภาษาอังกฤษทั้ง 12 Tenses"  (คลิกที่นี่)

- แบบทดสอบการจัดการความรู้   (คลิกที่นี่)

- รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  (คลิกที่นี่)