รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนแรก)

-เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามกฎหมาย ป.ป.ช." คลิกที่นี่

-แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่

-รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ (ส่งภาค) คลิกที่นี่