รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนหลัง)

- เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"คลิกที่นี่

- แบบทดสอบการจัดการความรู้คลิกที่นี่

- รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ (ส่งภาค) คลิกที่นี่