รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนแรก)

- เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุ" คลิกที่นี่

- แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่

- รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ (ส่งภาค) คลิกที่นี่