งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562

 

- เดือน ตุลาคม 2561

- เดือน พฤศจิกายน 2561

- เดือน ธันวาคม 2561

- เดือน มกราคม 2562 

- เดือน กุมภาพันธ์ 2562

- เดือน มีนาคม 2562

- เดือน เมษายน 2562

- เดือน พฤษภาคม 2562

- เดือน มิถุนายน 2562

 - เดือน กรกฎาคม2562

- เดือน สิงหาคม 2562

- เดือน กันยายน 2562