คู่มือประชาชน พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493

- การทำสุรา (มาตรา 5)

     - การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์)  คลิกที่นี่

- การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)

     - การขนสุราตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป (มาตรา 14)  คลิกที่นี่     

- การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)

     - การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์)  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านที่ทำการไปรษณีย์  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7  คลิกที่นี่

     - การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)  คลิกที่นี่