คู่มือประชาชน พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ.2509

- การต่ออายุใบอนุญาต (ณ สำนักงานสรรพสามิต)   

     - การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ประเภทที่ 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภทที่ 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม  คลิกที่นี่

- การต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

     - การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ประเภทที่ 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น  ประเภทที่ 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม  คลิกที่นี่

- การต่อใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)

     - การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ประเภทที่ 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภทที่ 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม  คลิกที่นี่ 

- การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือน้ำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย (มาตรา 21)

     - การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภทที่ 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภทที่ 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภทที่ 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภทที่ 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภทที่ 1 โดยไม่จำกัดจำนวน  คลิกที่นี่

     - การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภทที่ 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม  คลิกที่นี่