คู่มือประชาชน พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ.2527

- การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)  คลิกที่นี่

- การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ (มาตรา 30)  คลิกที่นี่

- การเลิกกิจการ (มาตรา 31)  คลิกที่นี่

- การโอนกิจการ (มาตรา 31)  คลิกที่นี่

- การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112)  คลิกที่นี่