ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ 2560

- เดือน ตุลาคม 2559

- เดือน พฤศจิกายน 2559

- เดือน ธันวาคม 2559

- เดือน มกราคม 2560 

- เดือน กุมภาพันธ์ 2560

- เดือน มีนาคม 2560

-เดือน เมษายน 2560

-เดือน พฤษภาคม 2560

-เดือนมิถุนายน 2560

-เดือนกรกฎาคม 2560 

-เดือนสิงหาคม 2560

-เดือนกันยายน 2560