ประชาชน/ผู้เสียภาษี > เกี่ยวกับจังหวัด
  

โดยคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 58/2547 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547

ได้แยกออกจาก สำนักงานสรรพสามิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 2 พื้นที่ คือ

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

เดิมตั้งอยู่ที่หอประชุมอำเภอเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปัจจุบันได้ย้าย

สำนักงานฯ มาอยู่ที่ ก 401/14 ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัพระนครศรีอยุธยา

โทร./โทรสาร. 0 3520 2000 และเบอร์โทรภายในกรมสรรพสามิต โทร.71490-1

มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น 36 คน

โดยความรับผิดชอบของ

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 คือ

1. นายคงชม ดิสระ

คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 58/2547 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 – 2 ธันวาคม 2548

2. นางสุนิดา ใยสวัสดิ์

คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 671/2548 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 – 17 พฤษภาคม 2550

3. นายวินัย ฟักเสวก

คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 499/2550 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 - 26 สิงหาคม 2551

4. นางสาววิรวัลย์ อนุรัตนานนท์

คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1100/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 - 5 มีนาคม 2554

5. นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม

คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 658/2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน

                        *******************************************

วิสัยทัศน์

บูรณาการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม  ด้วยระบบงานที่ทันกับสมัย เพื่อการพัฒบูนาเศรษฐกิจ  และสังคมอย่างยั่งยืน

  พันธกิจ จัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมาย