สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

e001.jpg

การรณรงค์ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2