ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง ขอให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมารับเงินประกันค่าภาษีคืน

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

ประกาศเจตนารมณ์

"เจตจำนงสุจริตการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"

สปอตวิทยุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์