สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)
        เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

                  ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี                     

                  ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ คลิกที่นี่ 

            🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

          เอกสารประกอบการบรรยาย
              ⋄ เอกสารแนบ 1 คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารแนบ 2 คลิกที่นี่

                 ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี                     

 

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย
              ⋄ เอกสารแนบ 1 คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารแนบ 2 คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้
              ⋄ บันทึกขออนุมัติ คลิกที่นี่
              ⋄ แบบทดสอบ คลิกที่นี่
              ⋄ เฉลยคำตอบ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้
              ⋄ รายงานผล คลิกที่นี่
              ⋄ รายชื่อ พื้นที่อยุธยา 2 คลิกที่นี่
              ⋄ รายชื่อรวมทั้งภาคที่ 1 คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)
         ➢ รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารแนบ 1 คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารแนบ 2 คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารแนบ 3 คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารแนบ 4 คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การควบคุมภายใน"คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนหลัง)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ"คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือนแรก)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "แนวทางการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
              (Government Easy Contact Center : GECC)"
              ⋄ เอกสารประกอบ 1 คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารประกอบ 2 คลิกที่นี่
              ⋄ เอกสารประกอบ 3 คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนหลัง)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "สรุปการใช้ Tense ภาษาอังกฤษทั้ง 12 Tenses"คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ (ส่งภาค) คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือนแรก)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามกฎหมาย ป.ป.ช."คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  (ส่งภาค) คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนหลัง)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  (ส่งภาค) คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนแรก)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุ" คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  (ส่งภาค) คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือนหลัง)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
              หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  (ส่งภาค) คลิกที่นี่

   🌟 รายงานผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือนแรก)
         ➢ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องระเบียบกรมสรรพสามิว่าด้วยการนำแสตมป์สรรพสามิต และการควบคุมการใช้แสตมป์สรรพสามิต
              สำหรับเครื่องดื่มที่นำไปปิดภาชนะเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือในเขตปลอดอากรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2559 คลิกที่นี่
         ➢ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
         ➢ รายงานสรุปผลการจัดการความรู้  (ส่งภาค) คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการความรู้
         ➢ เดือน พฤษภาคม 2558
              เรื่อง โทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
              ⋄ เนื้อหาโทษทางวินัย คลิกที่นี่
              ⋄ แบบทดสอบการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
              ⋄ รูปภาพโทษทางวินัย คลิกที่นี่
          ➢ เดือน สิงหาคม 2558
              เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกรมสรรพสามิต  
               ⋄ เนื้อหาBI คลิกที่นี่
               ⋄ เแบบทดสอบBIคลิกที่นี่
               ⋄ ภาพBI คลิกที่นี่
          ➢ เดือน กุมภาพันธ์ 2558
               เรื่องความผิดทางละเมิด  
               ⋄ เนื้อหาการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
               ⋄ แบบทดสอบ คลิกที่นี่
               ⋄ รูปภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่ 

   🌟 KM สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
         ➢ เดือน มิถุนายน 2557  
               ⋄ เอกสารการบรรยาย เรื่อง การประหยัดพลังงานของสำนักงาน ด้วยวิธีการต่างๆ คลิกที่นี่
               ⋄ แบบทดสอบการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน คลิกที่นี่
               ⋄ สรุปรายงานการจัดการความรู้ ตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 (ส่งภาค 1) คลิกที่นี่
         ➢ เดือน พฤษภาคม 2557  
               ⋄ เอกสารการบรรยาย เรื่อง การขอคืนค่าภาษีสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป คลิกที่นี่
               ⋄ เแบบทดสอบการจัดการความรู้ เรื่อง การขอคืนค่าภาษีสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อ คลิกที่นี่
               ⋄ สรุปรายงานการจัดการความรู้ ตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 (ส่งภาค 1) คลิกที่นี่
         ➢ เดือน เมษายน 2557  
               ⋄ เอกสารการบรรยาย เรื่อง การดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
         ➢ เดือน มีนาคม 2557  
               ⋄ เอกสารการบรรยาย เรื่อง การยึดหรืออายัด คลิกที่นี่