สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด