สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

aymap.jpg

 พื้นที่รับผิดชอบ

1.อำเภอผักไห่

2.อำเภอบางซ้าย

3.อำเภอบางบาล

4.อำเภอเสนา

5.อำเภอลาดบัวหลวง

6.อำเภอบางปะอิน

7.อำเภอบางไทร