สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (2564 - 2568)

รายละเอียด

แผนยุทธสาสตร์กรมสรรพสามิตปี 2565

รายละเอียด