สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2

ผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย

 

ผู้บริหาร

wichumon64.JPG

 

นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

 

 

858.JPG  857.jpg 875.jpg 864.jpg   864.jpg

 นางกานต์รวี  เกลี้ยงจิตรแผ้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 นายสุรชาติ  เพียรการค้า
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

นายชากรี  ดวงกมล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 นางนิตยา  ทองวิรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 นางนิตยา  ทองวิรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ผู้ควบคุมโรงงานฯ (สุราแช่)
         
ฝ่ายอำนวยการ
858.JPG

นางกานต์รวี เกลี้ยงจิตรแผ้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

859.jpg รวิวรรณ.jpg  วราภรณ์.png

.................- ว่าง -...........
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรวิวรรณ  เงินทุ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 นางสาววราภรณ์  ปาลดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

215.JPG  216.JPG  10674.jpg

  นางสาวสาลีนี  ศรีเพ็ชร์
 พนักงานประจำสำนักงาน

   นางอรวรรณ  สุขยานี
  พนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวศรีธนา  เกิดทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ

155.JPG   859.jpg 10676.JPG

   นายธีรศักดิ์  สุทธิดีสกุล
   พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 

.........................ว่าง......................
      พนักงานขับรถยนต์

นายอดิรุจ เกิดหาญ
 พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
857.jpg

นายสุรชาติ เพียรการค้า
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 
862.jpg

นางสาวทองปลาย  ธรรมมาลี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

863.jpg  ธีระพล.jpg  รูปพี่่วัน.jpg

 นางศุภลักษณ์  วังศิลาบัตร
 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   นายธีระพล  เจริญสุข
  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

 นางสาววิลัยวรรณ  สุรรรณผล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 
 
873.jpg  867.jpg  868.jpg

นางสาวอาภรณ์  ตั้งเจริญ
 เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   นางสมปอง  งามชื่น
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางน้ำฝน  อุทัยธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

puy1.JPG

นางสาวกัณฐิกา  ศรีวิเซียร
 นักวิชาการสรรพสามิต

รูปสุระพล.jpg  10682.jpg  10679.jpg

  นายสุระพล  แก้ววังวร
  นักวิชาการสรรพสามิต

   นางสาวกนกพร  อุทัยธรรม
  นักตรวจสอบภาษี

 นางสาวสุประวีณ์  บุญมาก
นักวิชาการสรรพสามิต

โรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์ บริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
864.jpg

นางนิตยา  ทองวิรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ผู้ควบคุมโรงงาน

870.JPG jiraprapa.jpg รูปอ๋อย.JPG 866.jpg 

 นางสาววัชรินทร์  ศรีเพ็ชร์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวจิระประภา  บำรุงดี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 นางกณิศา  พงษ์ห่าน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายพีรสาร สุวรรณผล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

ฝ่ายปราบปราม
875.jpg

นายชากรี  ดวงกมล

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

865.JPG

นายวันชัย  นางาม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

876.JPG  877.JPG

  นายประจักษ์  ศรีลัง
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   นายบัณฑิต  บรรพกิจ
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

10680.JPG  10678.JPG  10675.jpg

นายประสิทธิ์ ขันธิโชติ
นักวิชาการสรรพสามิต

   นายยงยุธ  อุทากรณ์
  พนักงานขับรถยนต์

 นายอภิชาติ  แก้วระย้า
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายกฎหมาย
864.jpg

นางนิตยา  ทองวิรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
 

879.jpg

นายบุญภาค  จับจุ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 

sunitta2.jpg

 นางสาวสุนิตตา   ตะวันธรงค์
นิติกร
 

     กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg