สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

wichumon64.JPG

นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

17 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
sinee oun.jpg 

นางสาวสินี  แหนกลาง

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2    

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

3 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2563

Rg1-footer.jpg
 ay01_03.jpg

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2    

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

14 มี.ค. 2557 - ธ.ค.2560

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

นางจิติธาดา  ธนะโสภณ

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2    

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ต.ค. 2554 - มี.ค. 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2    

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg