สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Phranakhonsiayutthaya 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (คลิกที่นี่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (คลิกที่นี่)

  •