แผนงานโครงการ

แผนปฏิบัติงานต่อเนื่องกรณีเกิดอัคคีภัยภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

แผนงานการดำเนินการหลังจากเกิดเหตุอัคคีภัยในบริเวณสถานที่ราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2