เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  
 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
ผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยกา | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย
 

ผู้บริหาร

856.jpg

 

นางสาวสินี  แหนกลาง
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

 
858.JPG 857.jpg 874.jpg878.JPG 869.JPG 

 นางกานต์รวี  เกลี้ยงจิตรแผ้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 นายสุรชาติ  เพียรการค้า
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 นายชัญญะ  ประดิษฐงาม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 นางปราณี อุ่นพวก
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 นางณัฐธิกัญจ์  มหายศนันท์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ผู้ควบคุมโรงงานฯ (สุราแช่)
     
ฝ่ายอำนวยการ
858.JPG

นางกานต์รวี เกลี้ยงจิตรแผ้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

859.jpg jiraprapa.jpg 873.JPG

.................- ว่าง -...........
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิระประภา บำรุงดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 นางสาวอาภรณ์  ตั้งเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

215.JPG 216.JPG 10674.jpg

  นางสาวสาลีนี  ศรีเพ็ชร์
 พนักงานประจำสำนักงาน

   นางอรวรรณ  สุขยานี
  พนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวศรีธนา  เกิดทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ

155.JPG 217.jpg chairat.jpg10676.JPG 

 นายธีรศักดิ์  สุทธิดีสกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายวิบูลย์  พรหมวนิช
พนักงานขับรถยนต์

 นายชัยรัตน์  เนื่องศาสน์ศรี
พนักงานขับรถยนต์

นายอดิรุจ  เกิดหาญ
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
857.jpg

นายสุรชาติ เพียรการค้า
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 
862.jpg

นางสาวทองปลาย  ธรรมมาลี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

863.jpg 864.jpg 865.jpg

 นางศุภลักษณ์  วังศิลาบัตร
 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

   นางนิตยา  ทองวิรัตน์
  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

 นายวันชัย  นางาม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 
 
860.JPG 867.jpg 868.jpg

นางสาวอาทิตติยา  อินสว่าง
 เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

   นางสมปอง  งามชื่น
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางน้ำฝน  อุทัยธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

10680.JPG 10682.jpg 10679.jpg

  นายประสิทธิ  ขันธิโชติ
  นักวิชาการสรรพสามิต

   นางสาวกนกพร  อุทัยธรรม
  นักตรวจสอบภาษี

 นางสาวสุประวีณ์  บุญมาก
นักวิชาการสรรพสามิต

โรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์ บริษัท เบียร์ทิพย์บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
869.JPG

นางณัฐธิกัญจ์  มหายศนันท์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ผู้ควบคุมโรงงาน

870.JPG 871.JPG 861.JPG866.jpg 

 นางสาววัชรินทร์  ศรีเพ็ชร์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายจริต  สุขสุโฉม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 นางสาวสุมาลี  ตะวันธรงค์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายพีรสาร สุวรรณผล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

ฝ่ายปราบปราม
874.jpg

นายชัญญะ  ประดิษฐงาม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

875.JPG

นายชากรี  ดวงกมล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

876.JPG 877.JPG

  นายประจักษ์  ศรีลัง
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   นายบัณฑิต  บรรพกิจ
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

10681.JPG 10678.JPG 10675.jpg

นายศาศวัต  ไล้ทอง
นักวิชาการสรรพสามิต

   นายยงยุทธ  อุทากรณ์
  พนักงานขับรถยนต์

 นายอภิชาติ  แก้วระย้า
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายกฎหมาย
878.JPG

นางปราณี  อุ่นพวก
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

879.jpg 872.JPG

  นายบุญภาค  จับจุ
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

  นายเจษฎา  สุพิมพานนท์
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 sunitta2.jpg

  นางสาวสุนิตตา  ตะวันธรงค์
  นิติกร
 
 
 
     กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg