เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 ay01_03.jpg

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์

14 มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 นางธิติฐาดา ธนะโสภณ

ต.ค. 2554 - มี.ค. 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554
Rg1-footer.jpg