เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  

 

 

 

โดยคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 58/2547 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 ได้แยกออกจาก
สำนักงานสรรพสามิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 2 พื้นที่ คือ

 

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

 

เดิมตั้งอยู่ที่หอประชุมอำเภอเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปัจจุบันได้ย้าย
สำนักงานฯ มาอยู่ที่ 56  หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0 3578 2603   โทรสาร 0 3578 2604  และเบอร์โทรภายในกรมสรรพสามิต โทร.71490-1

 

มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 36 คน
โดยความรับผิดชอบของสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2  คือ

 

1. นายคงชม   ดิสระ                               พ.ศ .2547  ถึง   พ.ศ.  2548

 

2. นางสุนิดา  ใยสวัสดิ์                            พ.ศ. 2549  ถึง  พ.ศ.  2550

 คำ

3. นายวินัย  ฟักเสวก                             พ.ศ. 2550  ถึง  พ.ศ. 2551

 

4.  นางสาววิรวัลย์  อนุรัตนานนท์           พ.ศ. 2551  ถึง  พ.ศ. 2554

 

5.  นายธรรมรัตน์    ลออเอี่ยม                พ.ศ. 2554  ถึง  พ.ศ. 2555

 

6. นางจิติธาดา    ธนะโสภณ              พ.ศ. 2555  ถึง  พ.ศ.  2557

 

7.  นางสาวชวนชื่น    เสือไพฑูรย์            พ.ศ. 2557  ถึง  พ.ศ. 2560

 

8. นางสาวสินี    แหนกลาง                      พ.ศ. 2560   ถึงปัจจุบัน

 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ 
 • การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 
 • การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ 
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้ง
 • การประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย 
 • การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ 
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ 
 • การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี 
 • ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค 
 • ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม 
 • กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
 • การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติ การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ 
 • พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต 
 • กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ 
 • การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม 
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 • สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ 
 • ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ 
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต 
 • กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 
 • การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด 
 • การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย