สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม CSR 040.JPG

กิจกรรมส่งเสิรมภาพลักษณ์องค์กร (CSR)  โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน ปี 2557  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสิรมภาพลักษณ์องค์กร (CSR)  โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียน  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดใหม่ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรม CRM 024.JPG

กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี (CRM) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา แก่โรงเรียนวัดใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกับบริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด จัดกิจกรรมสื่อพันธ์สร้างสรรค์สังคมที่ดี (CRM) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา แก่โรงเรียนวัดใหม่ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มีนาคม 2557

ประชุมผู้ประกอบการ 008.JPG

การประชุมหารือและการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 9 มิถุนายน 2557

การได้แนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของกรมสรรพสามิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนงานการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลด้านภาษีที่ถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจในภาษีสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานใหม่ 043.JPG

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่