สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปกลดโลกร้อน1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จัดกิจกรรม รักเรา รักษ์โลก ลดโลกร้อน เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

วันที่ 23 เมษายน 2567

นายปรีดา  บุญภา  สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  จัดกิจกรรม รักเรา รักษ์โลก ลดโลกร้อน เลิกใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม  พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ให้มาช่วยกันปกป้องโลก ด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม  และมาร่วมกันรณรงค์ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น ปิ่นโต แก้วน้ำส่วนตัว กระติกใส่น้ำ และถุงผ้า ให้มีการคัดแยกขยะพลาสติกโดยจัดให้มีถังขยะสำหรับคัดแยกขยะอย่างชัดเจน และจูงใจให้บุคลากรมีการคัดแยกขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกรมสรรพสามิตเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส  และโครงการกิจกรรม ESG กรมสรรพสามิต  เพื่อขับเคลื่อนให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เป็นองค์กรต้นแบบคูณธรรมและความโปร่งใส

ปกตรวจบูรณาการสงกรานต์.png

สรรพสามิตอยุธยา ออกตรวจบูรณาการร่วมกับปกครอง ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดฯ กำชับเตือนร้านค้าไม่ให้จำหน่ายสุราบริเวณจุดเล่นน้ำสงกรานต์

วันที่ 13 - 15 เมษายน 2567

นายปรีดา  บุญภา  สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้สั่งการให้ฝ่ายปราบปราม โดยนายธนพงศ์  พรหมวนิช  หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม ออกตรวจบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบกำชับเตือนร้านค้าในบริเวณสถานที่จัดให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ ไม่ให้นำสุรามาจำหน่าย ได้แก่จุดเล่นน้ำถนนเส้นใต้สะพานปรีดี - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตลาดเจ้าพรหม) จุดเล่นน้ำหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และจุดเล่นน้ำบริเวณศาลหลักเมือง  เพื่อลดความเสี่ยงของการทะเลาะวิวาท อันเกิดจากการดื่มสุรา ส่งผลให้การเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปโดยความเรียบร้อย ประชาชนสนุกสนานและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปกรณรงค์สงกรานตฺ์.jpg

สรรพสามิตอยุธยา ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือร้านค้าบริเวณริมถนนสายหลักและสายรอง ไม่จำหน่ายสุราให้กับผู้ใช้ยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 12 เมษายน 2567

นายปรีดา  บุญภา  สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  ได้สั่งการให้ฝ่ายปราบปราม นำโ่ดยนายธนพงศ์  พรหมวนิช หัวหน้าฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจสรรพสามิต ออกตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านค้าบริเวณริมถนนสายหลักและสายรอง (ถนนสายเอเชียขาออก และถนนพหลโยธินขาออก) ไม่จำหน่ายสุราให้กับผู้ใช้ยานพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567  ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567

ภาพ1_3เม.ย.67.jpg

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

วันที่ 3 เมษายน 2567

นายปรีดา  บุญภา  สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  ได้มอบหมายให้นางภัทรนิษฐ์  ศุภศร  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2567 ประกอบด้วยพิธีสักการะศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ณ บริเวณอยุธยามหาปราสาท และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศล ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

ภาพ1_2เม.ย.67.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 2 เมษายน 2567

นายปรีดา  บุญภา  สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ผู้ตรวจปิยกรปก.jpg

นายปิยกร  อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลัง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะฯ พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลกรกระทรวงการคลัง เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 โดยมีนายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ

ay0.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย ดร.นิตยา  โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต หลังจากเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมกิจกรรม ESG ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุงแล้ว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 โดยมีนายปรีดา  บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ให้การต้อนรับ

 

pic0.jpg

อธิบดีกรมสรรพสามิตเยี่ยมชมกิจกรรม ESG ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย ดร.นิตยา  โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรม ESG ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 นางพิกุล  ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 นางรุ่งรัศมี  สรรพโกศลกุล รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การนำขยะรีไซเคิลมาประยุกต์เป็นของใช้และของเล่นให้กับนักเรียน  

มอบของขวัญงานวันเด็ก.jpg

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก "ร้องเล่นไปตามใจ KIDS" ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โดยมอบจักรยาน กระปุกออมสิน และน้ำส้มเกล็ดหิมะ ให้กับนักเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ร้องเล่นไปตามใจ KIDS

มรดกโลก 67.jpg

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประจำร้านกาชาดในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2566 และงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันพ่อ.jpg

วันพ่อแห่งชาติ 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันดินโลก วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

หน้าแรกสมัครสอบ.jpg

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566

NEW !! การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร >>คลิกที่นี่<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร >>คลิกที่นี่<<

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จำนวน 1 อัตรา  >>คลิกที่นี่<< 

 

อบรมเครื่องดื่ม.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม" ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ซึ่งมีโรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ชั้น 4 

 เอกสารประกอบการบรรยาย >>คลิก<<

สัมนา 2.jpg

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม" ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1 ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม" ครั้งที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบแจ้งราคาและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำสินค้าเครื่องดื่ม เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

เอกสารประกอบการบรรยาย >>คลิก<<

นวมินทร.jpg

วันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน"วันนวมินทรมหาราช" ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธงชาติ.jpg

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

cleaning.jpg

Ayutthaya Clean City

วันที่ 13 กันยายน 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม "อยุธยาเมืองสะอาด" ทำความสะอาดบริเวณหน้าศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา

วันแม่.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชืนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ่อ28กค.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในกิจกรรมจิตอาสาให้บริการประชาชน พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ต่อเนื่องด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โอสถ.jpg

จิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด โดย นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และนายสาโรจน์ อินทรพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และความยั่งยืน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบชุดกรีฑา และชุดผู้ฝึกสอน ให้กับนักกรีฑาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สำหรับสวมใส่แข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่