สำหรับประชาชน > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

bullet_blue.png ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  คลิกที่นี่

bullet_blue.png คู่มือการปฏิบัติงาน

 bullet_blue.png คู่มือประชาชน     

 bullet_blue.png การจัดการข้อร้องเรียน

 bullet_blue.png บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 bullet_blue.png ประกาศเจตนารมณ์        
  • ปี 2564 ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" คลิกที่นี่
  • ปี 2563 ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" คลิกที่นี่
  • ปี 2562 ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" คลิกที่นี่
  • ปี 2561  คลิกที่นี่
bullet_blue.png นำส่งเงินให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น

bullet_blue.png การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

 bullet_blue.png งบทดลอง