สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ลำดับที่

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

2

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

3

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

4

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

5

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

6

ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

7

ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด