สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกวดราคา

        ➤ การจัดซื้อจัดจ้าง

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
                 พร้อมหลังคาโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

             ∎ ร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาโดม 
                 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

        ➤ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

             ∎ เงื่อนไขแนบท้าย คลิกที่นี่

             ∎ รายละเอียดแนบ คลิกที่นี่