สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

 เรื่อง การล่อซื้อย่างไรให้ถูกกฎหมาย

        ∎ Power Point นำเสนอประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย คลิกที่นี่

         ∎ แบบทดสอบ คลิกที่นี่

 

➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง การตรวจสอบภาษี 

        ∎ Power Point นำเสนอประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ คลิกที่นี่

 

➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ระหว่างหน่วยงาน 

เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต

        ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ คลิกที่นี่

 

➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นำเสนอโดย นางสาวปนันทิญา  อภิหกิจ  ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

        ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ (เฉลย) คลิกที่นี่

 

➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2564

               ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

 

➤ การจัดการความรู้ ระหว่างหน่วยงาน (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง การล่อซื้อ 
     นำเสนอ โดย นายสันติ  ชื่นชม ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี
     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ผ่าน Application ZOOM
   

               ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่

               ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย คลิกที่นี่

               ∎ แบบทดสอบ (เฉลย) คลิกที่นี่

 

➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Investigation in the digital)
     นำเสนอโดย นายธนพงศ์  พรหมวนิช ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 

               ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

               ∎ Power Point นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

               ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

               ∎ แบบทดสอบ (เฉลย)  คลิกที่นี่

 

➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เรื่อง มาตรการจัดเก็บภาษี

     สนามกอล์ฟช่วงวิกฤต การแพร่ระบาด COVID-19 

     ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย คลิกที่นี่

     ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

     ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

     ∎ แบบทดสอบ (เฉลย)  คลิกที่นี่

 

 ➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เรื่อง การทำงานเป็นทีม
      นำเสนอโดย นายธนพงศ์  พรหมวนิช  ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

      ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

      ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

      ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

      ∎ แบบทดสอบ (เฉลย)  คลิกที่นี่

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เรื่อง การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
     สินค้า รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  นำเสนอโดย นายจตุพร  แสงสุวรรณ  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

      ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

      ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

      ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

      ∎ แบบทดสอบ (เฉลย)  คลิกที่นี่ 

 

การจัดการองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ   

              ∎ ประจำปีงบประมาณ 2563

         - เดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน กรกฎาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน เมษายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มีนาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มกราคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

              ∎ ประจำปีงบประมาณ 2562

         - เดือน กันยายน 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน กรกฎาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มิถุนายน 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน พฤษภาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน เมษายน 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มีนาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มกราคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน ธันวาคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน ตุลาคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

              ∎ ประจำปีงบประมาณ 2561

         - เดือน กันยายน 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน สิงหาคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน กรกฎาคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มิถุนายน 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน พฤษภาคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน เมษายน 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มีนาคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน มกราคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน ธันวาคม 2560 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด คลิกที่นี่

         - เดือน ตุลาคม 2560 รายละเอียด คลิกที่นี่

 

   ➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานใบ
        อนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 นำเสนอโดย นางสาวสาธิตา แก้วผาง เจ้าพนักงานสรรพสามิต
        ปฏิบัติงาน และนางสาวณิชาภา  อยู่รอด  นักวิชาการสรรพสามิต

        ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ (เฉลย)  คลิกที่นี่

 

   ➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
        การปราบปราม บรรยายโดย นายกฤษฎา  อมราภรณ์  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

        ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ (เฉลย)  คลิกที่นี่

 

  ➤ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
       มาตรา 103 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 บรรยายโดย นางสาวปนันทิญา  อภิหกิจ 
       นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

        ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ Power Point  นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ (เฉลย)  คลิกที่นี่

  ➤ การจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
       เรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร"

        ∎ รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ Power Point นำเสนอประกอบการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ ภาพการรับฟังการบรรยาย  คลิกที่นี่

        ∎ แบบทดสอบ  คลิกที่นี่