สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
Phranakhonsiayutthaya 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ช่องทางการติดต่อ


 

 map to web.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  

45 ถนนอู่ทอง (ก)  ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
โทรศัพท์  035-242678-9  โทรสาร  035-242680   Email: ayutthaya@excise.go.th
             

  •                                                                                                                                 

                                        Social Network :  

facebook_icon.png   Facebook Fanpage

 QR_Facebook.jpg

                                                                                          line_icon.png   Line Official Acount

 QR_Line.jpg